Vào thẳng nội dung

4. Hướng dẫn người dùng thay đổi mật khẩu

Bước 1:

b1 logo

Bước 2:

  • Nhập địa chỉ email đã sử dụng để đăng ký tài khoản. Chọn “SEND EMAIL”

b2 logo

Bước 3:

  • Trạng thái giao diện thể hiện đã gửi yêu cầu thay đổi mật khẩu thành công.

b3 logo

Bước 4:

  • Kiểm tra email đăng ký, sẽ có email thông báo về việc thay đổi mật khẩu. Chọn “RESET PASSWORD” để thực hiện thay đổi mật khẩu.

b4 logo