Vào thẳng nội dung

5. Thu hồi chứng thư số

Bước 1:

b1 logo

Bước 2:

  • Chọn Certificate Center → Issued Certificates

b2 logo

Bước 3:

  • Mục Issued certificates, chọn icon 3 chấm → Revoke

b3 logo

Bước 4:

  • Chọn “Yes” để xác nhận đồng ý gửi yêu cầu thu hồi chứng thư

b4 logo

Bước 5:

  • Nội dung lý do muốn thu hồi chứng thư. Chọn “Revoke” để hoàn tất gửi yêu cầu lên quản trị.

b5 logo