Vào thẳng nội dung

1. Đăng ký thiết bị sử dụng signinghub trên máy tính

Để đăng ký thiết bị sử dụng signinghub cần thao tác đăng ký trên máy tính và xác thực trên điện thoại

Bước 1:

b1 logo

Bước 2:

 • Nhập thông tin cá nhân: Name, Email, Mobile Number, Job Title, Company Name và tick vào “I agree” để đồng ý điều khoản. Chọn “NEXT” để tiếp tục

b2 logo

Bước 3:

 • Nhập email vừa đăng ký. Chọn “NEXT” để đăng nhập tài khoản vừa đăng ký.

b3 logo

Bước 4:

 • Nhập mật khẩu vào trường password để xác thực truy cập tài khoản. Chọn “Login”.

b4 logo

Bước 5:

 • Đăng nhập thành công Profile User→ Chọn Enterprise Settings. b5 logo

Bước 6:

 • Chọn Roles → Sửa cả 2 Roles (Enterprise User, Enterprise Admin)
 • Chọn Edit mục Enterprise User

b6 logo

Bước 7:

Ở roles hiện thị thông tin cần chỉnh sửa. Tại mục “Signature Settings”

Allowed Signing Methods for Web Browsers:

 • Authentication Method: Chọn SigningHub ID

 • Secondary Authentication Method: Authorization via Mobile App.

Allowed Signing Methods for Mobile Apps:

 • Authentication Method: Chọn SigningHub ID

 • Secondary Authentication Method: Authorization via Mobile App.

b7 logo

Tương tự “Enterprise Admin” cũng edit tương tự.

Bước 8:

 • Liên hệ sales để được cấp Remote Authorisation User ID cho tài khoản
 • Chọn Users →Chọn Edit tài khoản →Chọn Remote Authorisation User ID → Nhập ID →Chọn “Save” để hoàn tất đăng ký singinghub trên máy tính.

b8 logo