Vào thẳng nội dung

a. Trường hợp người dùng thay đổi điện thoại

Bước 1:

  • Người dùng đăng nhập tài khoản signinghub trên app điện thoại.

b1 logo

Bước 2:

  • Chọn icon 3 dấu chấm.

b2 logo

Bước 3:

  • Chọn “Hủy đăng ký thiết bị”.

b3 logo

Bước 4:

  • Xác nhận muốn hủy. Chọn “ĐƯỢC”.

b4 logo

Bước 5:

  • Chọn “Được” để hoàn tất thao tác hủy đăng ký thiết bị.

b5 logo