Vào thẳng nội dung

3. Hướng dẫn đăng ký chứng thư số

Bước 1:

b1 logo

Bước 2:

  • Kiểm tra thông tin User ID, Số điện thoại. Sau đó Chọn “>” để chuyển sang tab Subject Distinguished Name (SDN)

b2 logo

Bước 3:

  • Nhập các trường Common Name, Organization Unit, Locality, State, Country. Chọn “>” để chuyển qua tab Certificate Validity.

b3 logo

Bước 4:

  • Chọn “>” để chuyển qua tab Vetting Form.

b4 logo

Bước 5:

  • Chọn “CREATE” để đăng ký chứng thư số.

b5 logo

Bước 6:

  • Chọn “Yes” để xác thực việc đồng ý đăng ký.

b6 logo

Bước 7:

  • Chọn “Requests” để gửi yêu cầu duyệt đăng ký chứng thư số.

b7 logo

Bước 8:

  • Ở mục Certificate request, trạng thái ticket sẽ là pending khi chưa được duyệt từ bộ phận sale. Trạng thái hoàn tất của ticket sẽ là đã duyệt “Approved”

b8 logo